Mestské poplatkové kolkové známky – SABINOV

Ing. Štefan Demčák

V poradí už piatym mestom, o ktorom som sa v súvislosti s mestskými kolkami rozhodol napísať je Sabinov (nem. Zeben, maď. Kisszeben). Mesto leží v Prešovskom kraji a prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1248.

Dňa 28. januára 1299 mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil takzvané spišské práva (právo súdu, právo lovu a rybolovu, právo voliť si farára a richtára). Okrem týchto práv bolo mesto oslobodené od vojenskej služby, mýta, cla a daní. Od tohto dňa sa mení právny štatút Sabinova a stáva sa mestom. Ďalším významným rokom v jeho histórií bol rok 1405, kedy bol povýšený na slobodné kráľovské mesto. Sabinov sa koncom 15. storočia stal členom Pentopolitany – išlo o združenie piatich miest. Patrili tu Košice, Prešov, Levoča, Bardejov a Sabinov. V našom článku sa presunieme o niekoľko storočí dopredu. Konkrétne do obdobia tesne po zániku prvej Slovenskej republiky 1939 – 1945.

Miestny národný výbor v Sabinove spoplatňoval rôzne úradné úkony. Občania tak museli za tieto úkony platiť. K tejto činnosti spoplatňovania vydával aj vlastné poplatkové kolkové známky. Mne osobne je zatiaľ známa len jedna takáto kolková známka. Ide o kolok nominálnej hodnoty 5 korún a je oranžovej farby. Text a orámovanie kolku je biele.


V hornej časti kolku je umiestnený text „MESTO SABINOV“ a pod ním sa centrovane nachádzajú tri horizontálne čiary. Pod týmito čiarami sa nachádza štvrtá čiara, ktorá pomyselne rozdeľuje kolok na dve časti. Nižšie nasleduje trojriadkový text „DÁVKA ZA ÚRADNÝ ÚKON“. V dolnej časti kolkovej známky je uvedená v hranatej zátvorke nominálna hodnota „Ks 5“. Rozmer obrazu kolkovej známky je 28,50 mm x 23,50 mm a zúbkovanie 11 ¾ .


Použitie mestského kolku nominálnej hodnoty 5 Ks súbežne so štátnym kolkom 10 Ks druhej emisie vydaných počas obdobia Slovenského štátu. Kolky boli použité na tlačive „Svedectvo zachovalosti“. Obidve kolkové známky sú znehodnotené okrúhlou pečiatkou mesta Sabinov v cyklámenovej farbe s textom „MESTO SABINOV, OKRES SABINOV, ŽUPA ŠARIŠSKO – ZEMPLÍNSKA“. Tlačivo „Svedectvo zachovalosti“ vytlačila firma Drosc – Sabinov. Tento dokument pochádza zo dňa 12. septembra 1945 a bol potvrdený podpismi prednostu úradu MNV a predsedu MNV. Zároveň je v strede okrúhla pečiatka vo fialovej farbe „MIESTNY NÁRODNÝ VÝBOR SABINOV“. Mesto Sabinov bolo oslobodené 21. januára 1945. Dokument bol vydaný po rozpade Slovenskej republiky 1939 – 1945. Ide teda o dokument vydaný v období Československej republiky, kedy ešte boli v platnosti kolkové známky Slovenskej republiky.

Vzhľadom na kolky, ktoré mám z iných miest z územia Slovenska nevylučujem výskyt ďalších nominálnych hodnôt. Rád sa preto poteším akýmkoľvek doplňujúcim informáciám.


Števo