4 základné stupne kvality poštových známok

Nie je známka, ako známka. Pre zberateľa poštových známok je veľmi dôležitá aj jej kvalita. Tá vplýva na cenu a zberateľskú hodnotu samotnej známky. Čistá známka s bezchybným lepom je niečo úplne iné, ako keď má známka pečiatku. Avšak samotný lep nie je zárukou kvality známky. Aj on môže byť rôzne zachovalý. Dovolil by som si teda uviesť štyri základné stupne kvality poštových známok.


prvý stupeň

Nepoužitá známka so sviežim lepom. Filatelistické označenie: **

Ide o známku, ktorá nebola nikdy použitá v poštovej prevádzke. Je v bezchybnej kvalite. Predná strana známky je čistá bez pečiatky. Ich zadná strana má svieži bezchybný lep. Po obvode známky nechýba žiaden zúbok.


druhý stupeň

Nepoužitá známka so stopou po nálepke na lepe. Filatelistické označenie: *

Charakteristika tohto druhého stupňa je rovnaká, ako pri prvom stupni. Odlišuje sa ale tým, že na zadnej strane má na lepe prilepenú filatelistickú nálepku. Často sa stáva, že nálepka bola odlepená zo známky. Vznikne tak takzvaná stopa po nálepke.


tretí stupeň

Nepoužitá známka bez lepu. Filatelistické označenie: (*)

Ani táto známka nebola použitá v poštovej prevádzke. Jej predná strana je bez pečiatky. Na zadnej strane chýba lep. Ten môže chýbať z viacerých príčin. Najčastejšie preto, lebo ho niekto jednoducho zmyl vodou. Urobil tak pravdepodobne preto, lebo lep mohol mať nedokonalosti. Tak isto mohla byť na lepe prilepená nálepka, ktorú zmytím odstránil. Zároveň však odstránil vodou aj lep. Zúbkovanie známky je však bezchybné a nechýba žiaden zúbok.


štvrtý stupeň

Pečiatkovaná poštová známka. Filatelistické označenie: ʘ

Známky majú na prednej strane poštovú pečiatku. Zadná strana je bez lepu. Pečiatkované známky boli zmyté alebo strhnuté napríklad z obálok. Je to škoda, lebo ak by ostali prilepené na obálke boli by viac zberateľsky cenené.


Z nepoužitej známky so sviežim lepom sa dá v podstate kedykoľvek urobiť známka s nálepkou alebo známka bez lepu. Preto z pohľadu vzácností má zmyslel porovnávať len známky čisté a pečiatkované.

Pri známkach sa však nedá jednoznačne uviesť, ktorý z týchto dvoch stupňov by bol vzácnejší. Niekedy je vzácnejšia pečiatkovaná známka, inokedy práve známka čistá so sviežim lepom.


TIP: vždy chytajte známku iba s pinzetou! Predídete tak poškodeniu sviežeho lepu prstami.

Števo