Mestské poplatkové kolkové známky - BANSKÁ ŠTIAVNICA A BANSKÁ BELÁ

(článok publikovaný v odbornej filatelistickej publikácií: KOŠICE VO FILATELII číslo 29)

V minulom čísle KOŠICE VO FILATELII 28 som sa s čitateľmi podelil o nadobudnuté poznatky k téme mestských kolkov Košíc. Rád by som na túto tému mestských poplatkových známok nadviazal aj v tomto čísle.


Rozhodol som sa bližšie čitateľa oboznámiť s kolkami Banskej Štiavnice a Banskej Belej. Účel takýchto kolkov bol v podstate rovnaký bez ohľadu na mesto, v ktorom platili. Vybrať od ľudí peniaze za služby, ktoré mesto poskytovalo. Tie skončili v mestskej kase a boli používané na ďalší rozvoj mesta.

Do konca roku 1953 bola Banská Belá a Banská Štiavnica dvojmestom. V roku 1914 teda spoločne vydali dve nominálne hodnoty kolkových známok.

1 KORONA a 2 KORONA


Prevládajúcou častou kolkovej známky je erb dvojmesta, ktorý obopínajú ozdobné motívy. Nad ním je umiestnený text „VÁROSI ILLETÉK“ (mestská daň). Pod erbom je v prvom riadku názov mesta „SELMECZ-és BÉLABÁNYA“ (Banská Štiavnica a Banská Belá).

„SZ. KIR. BÁNYAVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGA“ (mestské zastupiteľstvo slobodného kráľovského banského mesta Banská Belá) je text druhého riadku. V ľavom dolnom rohu na bielom podklade je situovaná nominálna hodnota (1, 2) KORONA. Rok 1914 sa nachádza v pravom dolnom rohu.

Vzácne použite mestských poplatkových kolkov v desať bloku. Na výstrižku z dokumentu sú kolky nominálnej hodnoty 1 KORONA. Znehodnotené sú okrúhlou pečiatkou vo fialovej farbe. Po obvode je umiestnený text „* BANSKEJ ŠTIAVNICE A BELEJ * ÚRAD“. Zvyšok pečiatky je nečitateľný.

Text na zadnej strane výstrižku „ Mestskí kolek v 10 Kčs. Obecne zaplatení.“ Dokazuje použitie týchto kolkov až počas Československej republiky.Použitie piatich kolkov nominálnej hodnoty 2 KORONA na dokumente v Banskej Štiavnici zo dňa 28. január 1921. Kolky sú znehodnotené preškrtnutím ceruzy vo fialovej farbe. Výstrižok obsahuje štvorpásku a samostatný kolok.

Mrzí ma, že sa mi nepodarilo zatiaľ zohnať celé dokumenty s týmito kolkami, ale len ich výstrižky. Pomyslené prázdne miesta by som tak vedel podrobnejšie zaplniť.

Informácií a zberateľského materiálu o mestských kolkových známkach nie je veľa. Preto sa poteším akýmkoľvek doplňujúcim poznatkom k tejto téme. V nasledujúcom čísle by som rád pokračoval v začatej téme mestských poplatkových kolkových známok. Venovať sa budem opäť niektorému z miest na území dnešného Slovenska.Števo