Mestské poplatkové kolkové známky - KOŠICE

(článok publikovaný v odbornej filatelistickej publikácií: KOŠICE VO FILATELII číslo 28)

Niektoré mestá na území dnešného Slovenska používali svoje vlastné poplatkové kolky. Či už išlo o menšie mestečko ako Sabinov, alebo druhé najväčšie mesto na Slovensku Košice. Kolky mali svoj účel, vybrať od ľudí za služby poskytujúce mestom do kasy peniaze. Tieto peniaze boli zväčša používané na rozvoj mesta. Poďme sa teda spoločne pozrieť na poplatkové kolky mesta Košíc.


Mesto Košice vydalo v roku 1913 šesť nominálnych hodnôt kolkových známok.

1 KORONA, 1,20 KORONA a 2 KORONA


Dominantou kolkovej známky je erb mesta Košíc, ktorý obkolesujú lúče. V dolnej časti kolku na nachádza nominálna hodnota (1, 1,20, 2), ktorá je medzi dvoma štvorcami. Výplň týchto štvorcov tvoria ozdobné hroznové motívy.


Použitie jednotlivých nominálnych hodnôt:

1 KORONA

- Potvrdenie k vydaniu cestovného pasu

- Potvrdenie o bezdetnosti a počte detí

- Výpis z daňových kníh

- Daňové potvrdenie k dražobným účelom a odhadom

- Odpisy majetkových listov

- Výpisov daňových záznamov

- Žiadosť o vydanie potvrdenia o údajoch z evidencie

- Žiadosť o vystavenie potvrdenia o poplatkoch za vodovod a kanalizáciu


1,2 KORONA

- Odpisy spisov a overenie plánov

2 KORONA

- Vyhotovenie domového listu

- Vystavenie žiadosti k povoleniu sobáša

- Potvrdenie rodinných a majetkových pomerov obyvateľov

- Potvrdenie o hypotéke majetku

- Kópie zápisníc o zálohovaní a dražbe majetku

- Kópie plánov a spisov vyhotovených na základe Obežníka č. 66654/1885 a § II.


5 KORONA, 9 KORONA a 12 KORONA


Kolok je vyplnený motívom dubových listov, ktoré lemujú vyobrazenie Dómu svätej Alžbety a Urbanovej veže. V hornej časti kolku je symbol mesta Košíc. Dolnú časť vypĺňa hodnota kolku (5, 9, 12), pod ktorou je vtedajší názov mesta „KASSA“.


Použitie jednotlivých nominálnych hodnôt:

5 KORONA

- Poplatok za inžiniersku obhliadku miesta

9 KORONA

- Poplatok za vytýčenie stavebného pozemku

12 KORONA

- Poplatok za stanovenie nivelizácie


Na okraji hárku sú umiestnené strediace značky, na základe čoho môžeme tvrdiť, že tieto kolkové známky boli tlačené v pomere päť kusov vodorovne a päť zvislo.


Použitie kolku nominálnej hodnoty 1 korona na mestskom tlačive „Bytová legitimácia“ zo dňa 14. apríl 1920. Kolok je znehodnotený okrúhlou pečiatkou „Bytový úrad mesta Košíc“ vo fialovej farbe.


Použitie kolku nominálnej hodnoty 1,20 korona na mestskom tlačive „Bytová legitimácia“ zo dňa 19. jún 1920. Kolok je znehodnotený prepisom pera a okrúhlou pečiatkou „Bytový úrad mesta Košíc“ v čiernohnedej farbe.


Ľavý dolný roh nominálnej hodnoty 9 KORONA opatrený pečiatkou a podpisom fialovej farby. V strede pečiatky sa centrovane nachádza erb mesta Košíc. Na jej obvode je umiestnený text: * KASSA SZ. KIR. VÁROS * TANÁCSA.


Cieľom tohto príspevku nebolo podrobne a ani odborne vyčerpať tému mestských kolkov Košíc. Snažil som sa podeliť s čitateľmi o poznatky, ktoré som k tejto problematike zatiaľ nadobudol.Števo